Oni - Yokozuna

Hakutaku - Shogun

Komainu - Yojimbo

Kumicho - Orochi

Jorogumo - Ninja

Kappa - Rikishi